چشم انداز

چشم انداز

اختلال طیف اتیسم، چیست؟
اختلال طیف اتیسم، اختلالی عصبی - رشدی است که در3سال اول زندگی فرد نمایان می شود ، و فرد را تا پایان عمربا این اختلال درگیر می نماید. بر اساس آخرین آمار منتشر شده سازمان کنترل و پیشگیری از بیماریها ،یک کودک در هر59 تولد دارای اتیسم است. این اختلال تقریبا دربین پسران 4 برابر دختران شایع است.

موسسه خیریه دوست اتیسم کیست؟
مؤسسه خیریه دوست اتیسم ، موسسه ای خیریه، غیرانتفاعی، غیر سیاسی و غیر تجاری است که به منظور افزایش سطح دانش عمومی و اختصاصی جامعه درخصوص اختلال طیف اتیسم در سال96 تاسیس شده است.

اهداف موسسه دوست اتیسم :

 • توانمند سازی و ارتقاء سطح دانش خانواده های دارای فرزند اتیسم و آگاهسازی جامعه نسبت به این اختلال
 • برگزاری کارگاه های آموزشی و اطلاع رسانی درخصوص اتیسم
 • آموزش مربیان، کارشناسان و درمانگران حوزه اتیسم
 • تولید، تدوین و ترجمه متون آموزشی اتیسم

رسالت مؤسسه خیریه دوست اتیسم:
رسالت مؤسسه خیریه اتیسم بر سه محور کلیدی استوار است :

 • ارتقاء آموزش های عمومی و تخصصی
  • الف - برگزاری دوره های آموزشی تخصصی تربیت مربی
  • ب - آموزش مهارت های خودیاری و تعاملات اجتماعی به کودکان دارای اختلال اتیسم، جهت حضور راحت تر در فضاهای عمومی و جامعه.
 • همیاری خانواده های اتیسم
  • الف - ارائه خدمات تخصصی آموزشی ،درمانی ،تفریحی و ... برای افراد دارای اتیسم و والدین آنها
  • ب - فـراهم کـردن بستر آرامش فکری برای والدین، جهت پــذیرش راحت تر و بدون دغــدغه اخــتلال فرزندان شان
 • فرهنگ سازی و هموارسازی موانع اجتماعی
  • الف - برگزاری گردهماییهای مختلف با مشارکت سازمانهای دولتی و غیر دولتی موثر درحوزه اتیسم
  • ب - شناسایی محدودیت های اجتماعی وفرهنگی ،که حضور کودک و خانواده اتیسم در جامعه را با مشکل روبرو نموده است.
  • ج - گسترش آگاهی عمومی جامعه درمورد اختلال طیف اتیسم ازطریق رسانه ها و اماکن عمومی از جمله مراکز خرید، مراکز حمل و نقل عمومی ، ...

چشم انداز دوست اتیسم

 • تربیت مربیان و درمانگران مجرب حوزه اتیسم
 • پرورش دیدگاه باورپذیری خانواده ها، نسبت به اختلال طیف اتیسم و پذیرش تفاوت فرزندانشان
 • فراهم کردن زمینه حضور و پذیرش کودک دارای اختلال طیف اتیسم درجامعه، بدور از انزوا و با برخورداری از امکانات آموزشی، تخصصی ، فرهنگی و ورزشی متناسب با نیاز آنها