آگهی های تبلیغاتی اتیسم

دوره آموزش مربیان اُتیسم - قزوین 1398/2/28

دوره دوم آموزش مربیان اُتیسم 1398/2/24

اطلاع رسانی اتیسم در نشریات و روزنامه های کشور 1396/11/9

بازتاب همایشهای موسسه دوست اتیسم در رسانه ها 1396/10/27