بروشورهای اتیسم

علائم اختلال طیف اُتیسم 1398/2/28

پوستر آموزش پوشیدن شلوار به کودک اُتیسم 1397/12/8

پوستر آموزش مراحل حمام رفتن به کودک اُتیسم 1397/12/8

پوستر آموزش حمام رفتن به کودک اُتیسم 1397/12/8

پوستر آموزش استفاده از دستشویی به کودک اُتیسم 1397/12/8

پوستر آموزش پوشیدن کفش به کودک اُتیسم 1397/12/8

پوستر آموزش درآوردن بلوز به کودک اُتیسم 1397/12/8

پوستر آموزش پوشیدن بلوز به کودک اتیسم 1396/12/23

پوستر آموزش مسواک زدن به کودک اتیسم 1396/12/23

پوستر آموزش درآوردن شلوار به کودک اتیسم 1396/12/21

بروشور معرفی اتیسم 1396/12/5

کارت اتیسم 1396/11/30

بروشور تغذیه اتیسم 1396/11/9