طرح123 -- (اورژانس اتیسم)

طرح123 -- (اورژانس اتیسم)

منظور از این پروژه رسیدگی به وضعیت کودکان اتیسم بی سرپرست و بد سرپرست است بطوریکه با تعامل با مراجع ذیصلاحی مانند سازمان بهزیستی، سازمان آموزش و پرورش و نیروی انتظامی در خصوص گزارش های ارسالی تحقیق و بررسی می گردد و نهایتا راه کارهای مورد نظر معرفی می گردد.