آموزش مربیان

آموزش مربیان

این طرح جهت ارتقا سطح دانش و مهارت مربیان می باشد تا با بروز رسانی اطلاعات این عزیزان در زمینه

ABA های مختلف برخورد با طیف اتیسم توانایی بهتر و بالاتری را کسب کرده و همچنین شیوه صحیح

در این دوره های 3 روزه که بصورت 2 روز مقدماتی و 1 روز پیشرفته و نهایی است تدریس و آموزش

داده می شود.