روزنامه رسمی

روزنامه رسمی
مؤسسه خیریه دوست اتیسم با هدف حمایت از جامعه اتیسم با اخذ مجوز فعالیت به شماره 37733/1907 مورخ 30/9/95 از پلیس امنیت عمومی کشور تاسیس و با شماره ثبت 43190 در اداره ثبت شرکت ها به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی تشکیل گردیده است.