مشکلات ارتباطی ممکن است توصیف کننده‌‌ی پرخاشگری در برخی از پسران اتیسم باشد

مشکلات ارتباطی ممکن است توصیف کننده‌‌ی پرخاشگری در برخی از پسران اتیسم باشد
1400/1/22
طبق تحقیق جدیدی، مشکلات مربوط به ارتباطات، پیش‌بینی کننده‌ی پرخاشگری در پسران اتیسم است.

"مشکلات ارتباطی ممکن است توصیف کننده‌‌ی پرخاشگری در برخی از پسران اتیسم باشد"

طبق تحقیق جدیدی، مشکلات مربوط به ارتباطات، پیش‌بینی کننده‌ی پرخاشگری در پسران اتیسم است. اما در دختران اتیسم، ارتباطات و پرخاشگری ممکن است مرتبط نباشد.

اگر این مورد ثابت شود، این نتیجه می‌تواند به پسران در کنار آمدن با رفتارهای پرخاشگرانه، با گرفتن حمایت‌هایی که آنها نیاز دارند، کمک کند و این می‌تواند نشانه‌ای باشد برای ارائه‌دهندگان خدمات، مربیان و یا والدینی که به دقت در مورد چیزی که پشت رفتارهای چالش برانگیز است فکر می‌کنند.

یک سوم تا دو سوم از کودکان اتیسم سنین مدرسه، پرخاشگری نشان می‌دهند؛ که رفتارهای کلامی مثل توهین و تهدید و رفتارهای فیزیکی مثل آسیب زدن‌های مادی و تلاش برای آسیب زدن به دیگران را شامل می‌شود. اما عواملی که باعث کمک به ایجاد این رفتارها در افراد اتیسم می‌شود، هنوز به خوبی شناخته شده نیست.

این نتایج جدید باید باعث ارزیابی مجدد اصطلاح "پرخاشگری" شود.

وقتی ما رفتارهای مشکل‌ساز را در افراد اتیسم می‌بینیم، نباید فقط روی آن رفتار تمرکز کنیم، بلکه باید در مورد چیزی که علت این رفتار مشکل‌ساز است فکر کنیم. ما باید به این فکر کنیم که چطور می‌توانیم به این افراد در حوزه‌ی توانایی‌هایی که دارند نادیده می‌گیرند کمک کنیم.


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.