خانواده های اتیسم تاثیر عمده ی همه گیری کرونا را گزارش کردند

خانواده های اتیسم تاثیر عمده ی همه گیری کرونا را گزارش کردند
1399/12/5
نظرسنجی جدیدی نشان داده است که همه گیری کرونا، به علائم اختلال رشدی به سمت بدتر شدن و به طور چشمگیری در ایجاد وقفه ای مداوم در درمان ها، سرعت داده است

"خانواده های اتیسم تاثیر عمده ی همه گیری کرونا را گزارش کردند"

نظرسنجی جدیدی از هزاران خانواده ی شامل فردی اتیسم، نشان داده است که همه گیری کرونا، به علائم اختلال رشدی به سمت بدتر شدن و به طور چشمگیری در ایجاد وقفه ای مداوم در درمان ها، سرعت داده است.

بیش از 3500 نفر از والدین و مراقبت کننده های افرادی با اختلال طیف اتیسم در این نظرسنجی شرکت کردند.

در این نظرسنجی از خانواده ها درباره ی سطح پریشانی، دسترسی به خدمات و تاثیرات دیگر کرونا توسط دو پرسشنامه (به فاصله ی حدود یک ماه) سوال شد.

اکثر مراقبت کننده ها گزارش کردند که در خدماتی شامل آموزش های ویژه و درمان های تحلیل رفتار کاربردی، شغلی، جسمانی و گفتاری آنها وقفه هایی ایجاد شده است.

اکثر آنها گفتند که عزیزان با اختلال اتیسمشان فارغ از سن شان، از اغلب مراکز خدمات، خدماتی دریافت نکردند و در میان آنهایی که دریافت کردند هم، خانواده هایی اشاره کردند که کم فایده بوده است.

محققان می گویند کودکان اتیسم زیر 5 سال، تحت شدیدترین تاثیر به وسیله ی تغییراتی که در خدمات به وجود آمده بود قرار گرفتند زیرا آنها به خوبی به خدمات از راه دور پاسخ ندادند.

همینطور، 64 درصد از مراقبت کنندگان گفتند که تغییرات ناشی از همه گیری ویروس کرونا، نسبتا یا شدیدا روی علائم، رفتارها و دیگر چالش های مربوط به کودک اتیسمشان تاثیر گذاشته است.

و سه چهارم والدین گفتند که آنها به دلیل این وقفه های پیش آمده در زندگی شان، استرسی نسبی یا شدید را احساس کردند.

محققان می گویند به طور کلی، خانواده های دارای کودکی یا فردی با اختلال طیف اتیسم، ایجاد وقفه های عمده ای در خدمات را تجربه می کنند و احساس استرس و پریشانی بیشتری را ناشی از همه گیری ویروس کرونا گزارش می کنند.

آنها می گویند متخصصان و دیگر ارائه کنندگان خدمات باید خانواده های دارای فردی با اختلال اتیسم را برای مشاهده ی نشانه هایی از ریسک بحرانی بدتر شدن، مورد نظر قرار داده و برای حوزه های شناخته شده ی استرس منابعی را فراهم کنند.


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.