بسته های اهدائی کارخانجات صنایع غذائی درنا

بسته های اهدائی کارخانجات صنایع غذائی درنا
1399/7/6
بسته های اهدائی کارخانجات صنایع غذائی درنا تحویل مؤسسه شد.

بسته های اهدائی کارخانجات صنایع غذائی درنا در تاریخ 18/6/99 تحویل مؤسسه گردید.

با تشکرو قدردانی از این شرکت محترم،امید که روزی همگان ،یک دوست اتیسم باشند.


1
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.