بسته های اهدائی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران

بسته های اهدائی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران
1399/5/1
بسته های اهدائی سازمان رفاه،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران تقدیم خانواده های اتیسم شد

در تاریخ 31 خرداد 99 بسته های اهدائی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران تحویل مؤسسه گردید و در بین خانواده های عضو توزیع شد. با تشکرو قدردانی از این سازمان محترم ،امید که روزی همگان ،یک دوست اتیسم باشند.

On June 20, 2020, donation packages of the Tehran Municipality Welfare, Services and Social Participation Organization were delivered to the institute and distributed among the member families. Thanks to this esteemed organization, I hope that one day everyone will be a friend of autism.


2
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.