برگزاری دومین وبینار ارزیابی تخصصی حسی

 برگزاری دومین وبینار ارزیابی تخصصی حسی
1399/3/1
دومین وبینار ارزیابی تخصصی حسی موسسه دوست اتیسم توسط کاردرمانگر با سابقه خانم تعیشی برگزار گردید.

0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.