نخستین انجمن علمی- دانشجویی اتیسم

نخستین انجمن علمی- دانشجویی اتیسم
1396/8/6
تاسیس نخستین انجمن علمی- دانشجویی کشور در حوزه اتیسم

نخستین انجمن علمی-دانشجویی اُتیسم کشور در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی تاسیس شد. این انجمن با هدف انجام فعالیت های علمی دانشجویی در جهت ارتقاء دانش و بهبود نگرش به اُتیسم دایر شده است. در انتخابات این انجمن آقای سعید صادقی (دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی) به عنوان دبیر این انجمن انتخاب شدند. این انجمن تحت مشاوره دکتر حمیدرضا پوراعتماد (استاد تمام گروه روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی) فعالیت می کند. شایان ذکر است که این انجمن نخستین انجمن علمی- دانشجویی کشور است که با تمرکز بر بیماری خاصی دایر شده است و تا قبل از این انجمن های علمی-دانشجویی  مربوط به هر رشته تحصیلی فعالیت می کردند.


1
1

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.