كشت و صنعت تكدانه (تکدانه)
شكلات پرند (فرمند)
نوین پروتئین برتر فردا
صنايع قهوه پارت سازان (مولتي كافه)
حامی مالی همیشگی دوست اتیسم
یاوران همیشگی دوست اتیسم