كشت و صنعت تكدانه (تکدانه)
شكلات پرند (فرمند)
نوین پروتئین برتر فردا
صنايع قهوه پارت سازان (مولتي كافه)
حامی مالی همیشگی دوست اتیسم
یاوران همیشگی دوست اتیسم
شرکت شیرین آفرینان خورشید(مرداس)
حامی مالی همیشگی دوست اتیسم