سرکار خانم مونا کاشانی جاوید
دوره دیده تربیت مربی اتیسم 1

کارشناس مشغول به فعالیت در موسسه خیریه دوست اتیسم

اطلاعات بیشتر >>
سرکار خانم نساء خلیلی
دوره دیده تربیت مربی اتیسم 1

کارشناس مشغول به فعالیت در موسسه خیریه دوست اتیسم

اطلاعات بیشتر >>
سرکار خانم دلارام بیکی
کارشناسی ارشد - روانسنجی

آموزش دیده در دوره اول تربیت مربی 1 موسسه خیریه دوست اتیسم

اطلاعات بیشتر >>
سرکار خانم ملیکا ایراندوست
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

آموزش دیده در دوره اول تربیت مربی 1 موسسه خیریه دوست اتیسم

اطلاعات بیشتر >>
سرکار خانم شکوفه هادیان
دوره دیده تربیت مربی اتیسم 1

کارشناس مشغول به فعالیت در موسسه خیریه دوست اتیسم

اطلاعات بیشتر >>
سرکار خانم مریم امیر ابراهیمی
دوره دیده تربیت مربی اتیسم 1

کارشناس مشغول به فعالیت در موسسه خیریه دوست اتیسم

اطلاعات بیشتر >>