سرکار خانم دلارام بیکی
آموزش دیده در دوره اول تربیت مربی

کارشناسی ارشد - روانسنجی، مشغول به فعالیت در موسسه خیریه دوست اتیسم

اطلاعات بیشتر >>
سرکار خانم شکوفه هادیان
دوره دیده تربیت مربی اتیسم 1

کارشناس مشغول به فعالیت در موسسه خیریه دوست اتیسم

اطلاعات بیشتر >>
سرکار خانم مریم امیر ابراهیمی
دوره دیده تربیت مربی اتیسم 1

کارشناس مشغول به فعالیت در موسسه خیریه دوست اتیسم

اطلاعات بیشتر >>