سرکار خانم مونا کاشانی جاوید
آموزش دیده در دوره اول تربیت مربی

ارشد روانشناسی مثبت گرا

سرکار خانم نساء خلیلی
آموزش دیده در دوره اول تربیت مربی

کارشناسی مددکاری اجتماعی

سرکار خانم دلارام بیکی
آموزش دیده در دوره اول تربیت مربی

کارشناسی ارشد - روانسنجی

سرکار خانم ملیکا ایراندوست
آموزش دیده در دوره اول تربیت مربی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

سرکار خانم مریم امیر ابراهیمی
آموزش دیده در دوره اول تربیت مربی

ارشد روانشناسی

سرکار خانم شقایق رشید شبگاهی
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

ارشد روانشناسی بالینی

سرکار خانم شکوفه شادان
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

ارشد روانسنجی

سرکار خانم فاطمه غفرانی دیسفانی
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

کارشناسی روانشناسی

سرکار خانم آرزو حسن اصل
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

کارشناسی مشاوره

سرکار خانم نیوشا ابراهیمی احمدآباد
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

1

سرکار خانم نگار اکبری زرگر
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

دکترا تخصصی روانشناسی سلامت

سرکار خانم بهاره وثوق اشرفی
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

کارشناسی روانشناسی

سرکار خانم رها کاظمی کیان
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

کارشناسی علوم تربیتی استثنایی

سرکار خانم فاطمه مطلوبی سیسی
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

کارشناسی هنر

سرکار خانم زهرا محمدی یگانه
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

ارشد راهنمایی مشاوره

سرکار خانم رکسانا قربانی ابیانه
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

کارشناسی راهنمایی و مشاوره

سرکار خانم ملیحه کاظمی فیروز جایی
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

ارشد مشاوران توانبخشی

سرکار خانم مطهره فاضل اشرفی
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

ارشد گردشگری

سرکار خانم نرگس فتوت
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

ارشد رواشناسی بالینی

سرکار خانم ویدا صادقی پور
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

کارشناسی توانبخشی

سرکار خانم مرضیه قائمی
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

ارشد رواشناسی استثنایی

سرکار خانم انسیه جودکی
آموزش دیده در دوره دوم تربیت مربی

ارشد روانشناسی استثنایی

سرکار خانم الهام کربلائی علی گل
آموزش دیده در دوره سوم تربیت مربی

کارشناسی علوم تربیتی

سرکار خانم مریم حاجی وزیری
آموزش دیده در دوره سوم تربیت مربی

ارشد مشاوره

سرکار خانم نوشین حیدرزاده
آموزش دیده در دوره سوم تربیت مربی

کارشناسی روانشناسی

سرکار خانم زینب میرعابدینی شیرازانی
آموزش دیده در دوره سوم تربیت مربی

کارشناسی بالینی

سرکار خانم نسرین طاهری
آموزش دیده در دوره سوم تربیت مربی

کارشناسی روانشناسی

سرکار خانم مریم ترابی دلوئی
آموزش دیده در دوره سوم تربیت مربی

ارشد عمومی

سرکار خانم رویا حاتمی اصل
آموزش دیده در دوره سوم تربیت مربی

کارشناسی روانشناسی

سرکار خانم لیلی رخشنده
آموزش دیده در دوره سوم تربیت مربی

ارشد خانواده

سرکار خانم سارا طارمی
آموزش دیده در دوره سوم تربیت مربی

دکترا روانشناسی عمومی

سرکار خانم نگاه سلطانی طالقانی
آموزش دیده در دوره سوم تربیت مربی

دکترا روانشناسی عمومی

سرکار خانم زهره همتی
آموزش دیده در دوره سوم تربیت مربی

ارشد رواشناسی مثبت گرا

سرکار خانم مهرنوش اخلاقی
آموزش دیده در دوره سوم تربیت مربی

دکترا روانشناسی

سرکار خانم فرناز احمدزاده ایراندوست
آموزش دیده در دوره سوم تربیت مربی

ارشد روانشناسی

سرکار خانم مروارید بخشی
آموزش دیده در دوره چهارم تربیت مربی

کارشناسی آزمایشگاه

جناب آقای سینا بهرام بیگی
آموزش دیده در دوره چهارم تربیت مربی

1

سرکار خانم پوران عاقلی مقدم
آموزش دیده در دوره چهارم تربیت مربی

ارشد بالینی

سرکار خانم شیرین بیگدلی
آموزش دیده در دوره چهارم تربیت مربی

کارشناسی روانشناسی عمومی

سرکار خانم هانیه سادات پشوایی
آموزش دیده در دوره چهارم تربیت مربی

کارشناسی تربیت مربی پیش دبستانی

سرکار خانم معصومه مرادی
آموزش دیده در دوره چهارم تربیت مربی

ارشد روانشناسی تربیتی

سرکار خانم مهسا علیمردانی
آموزش دیده در دوره چهارم تربیت مربی

کارشناسی کودکان استثنایی

سرکار خانم رعنا جواندل
آموزش دیده در دوره چهارم تربیت مربی

کارشناسی روانشانسی عمومی (دانشجو)

سرکار خانم عاطفه غلامی
آموزش دیده در دوره چهارم تربیت مربی

ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی درسی

سرکار خانم ندا آقاجانیان
آموزش دیده در دوره چهارم تربیت مربی

کارشناسی علوم تربیتی استثنایی

سرکار خانم پری صالحی
آموزش دیده در دوره چهارم تربیت مربی

کارشناسی مدیریت هتل داری

جناب آقای محمد باقر طاهری سیاهرودی
آموزش دیده در دوره چهارم تربیت مربی

ارشد روانشناسی بالینی کودک ونوجوان (دانشجو)

سرکار خانم شیما نوروزیان
آموزش دیده در دوره چهارم تربیت مربی

ارشد روانسنجی

سرکار خانم زهرا چکانی آذران
آموزش دیده در دوره چهارم تربیت مربی

فوق دیپلم حسابداری

سرکار خانم متینه عباسی
آموزش دیده در دوره چهارم تربیت مربی

دیپلم ادبیات علوم انسانی

جناب آقای علی حسن اصل
آموزش دیده در دوره چهارم تربیت مربی

دانشجوی کارشناسی روانشناسی