امیر حسین مرتضائیان

امیر حسین مرتضائیان
عضو اصلی هیئت مدیره - عضو هیئت امناء

• سمت خارج از موسسه

عضو هیئت مدیره قائم مقام مدیرعامل شرکت صنایع ماشین‌های اداری

• تحصیلات

کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد MBA

ابوالحسن شهراسبی

ابوالحسن شهراسبی
خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره - عضو هیئت امناء

• سمت خارج از موسسه

عضو هیئت مدیره شرکت مرکز ماشین های اداری ایران

• تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی MBA

محمود امیری

محمود امیری
عضو علی البدل هیئت مدیره - عضو هیئت امناء

• سمت خارج از موسسه

بازنشسته

• تحصیلات

کارشناسی تجارت

سودابه سادات داورپناه

سودابه سادات داورپناه
مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره - عضو هیئت امناء

• تحصیلات

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

پرویز عقیلی کرمانی

پرویز عقیلی کرمانی
عضو هیئت امناء

• سمت خارج از موسسه

مدیر عامل بانک خاورمیانه

• تحصیلات

دکترا مدیریت مالی

پرویز حاج منوچهری

پرویز حاج منوچهری
عضو هیئت امناء

• سمت خارج از موسسه

بازنشسته

• تحصیلات

کارشناسی علوم

پرویز خاک پور

پرویز خاک پور
عضو هیئت امناء

• سمت خارج از موسسه

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور گنو

• تحصیلات

مهندس معمار

سارا نخعی زاده

سارا نخعی زاده
عضو هیئت امناء

• سمت خارج از موسسه

پزشک

• تحصیلات

دکترا متخصص کودکان

سیاره ثابتی

سیاره ثابتی
نایب رئیس هیئت مدیره - عضو هیئت امناء

• سمت خارج از موسسه

خانه دار

• تحصیلات

کارشناسی ارشد امور بین الملل

امیرمسعود امیری

امیرمسعود امیری
رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه دوست اتیسم - عضو هیئت امناء

• سمت خارج از موسسه

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع ماشین های اداری ایران

• تحصیلات

کارشناسی ارشد MBA