ابوالحسن شهراسبی

ابوالحسن شهراسبی
خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره - عضو هیئت امناء

• سمت خارج از موسسه

عضو هیئت مدیره شرکت مرکز ماشین های اداری ایران

• تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی MBA