مهدی اکبری

مهدی اکبری
بازرس اصلی

• سمت خارج از موسسه

مدیر مالی صنایع ماشین های اداری ایران

• تحصیلات

کارشناسی حسابداری