سیاره ثابتی

سیاره ثابتی
نایب رئیس هیئت مدیره - عضو هیئت امناء

• سمت خارج از موسسه

خانه دار

• تحصیلات

کارشناسی ارشد امور بین الملل