سودابه سادات داورپناه

سودابه سادات داورپناه
مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره - عضو هیئت امناء

• تحصیلات

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات