محمود امیری

محمود امیری
عضو علی البدل هیئت مدیره - عضو هیئت امناء

• سمت خارج از موسسه

بازنشسته

• تحصیلات

کارشناسی تجارت