امیرمسعود امیری

امیرمسعود امیری
رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه دوست اتیسم - عضو هیئت امناء

• سمت خارج از موسسه

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع ماشین های اداری ایران

• تحصیلات

کارشناسی ارشد MBA