آموزش های خودیاری

آموزش توالت - بخش چهارم 1397/6/6

آموزش توالت - بخش سوم 1397/5/17

آموزش توالت - بخش دوم 1397/5/13

آموزش توالت - بخش نخست 1397/4/19

آموزش مسواک زدن به کودک اتیسم 1397/2/5

آموزش در آوردن کفش و جوراب 1396/9/8

آموزش پوشیدن شلوار 1396/6/8

آموزش درآوردن شلوار 1396/6/8

باز و بسته کردن دکمه 1396/3/16