آموزش‌های شناختی

مشکلات توجه در کودکان با اختلال طیف اتیسم – بخش چهارم 1397/5/8

مشکلات توجه در کودکان با اختلال طیف اتیسم – بخش سوم 1397/5/2

مشکلات توجه در کودکان با اختلال طیف اتیسم - بخش دوم 1397/4/25

مشکلات توجه در کودکان با اختلال طیف اتیسم - بخش نخست 1397/4/17

افراد اتیستیک می توانند احساسات را درک کنند و احساس همدلی کنند 1397/2/30

آموزش مهارتهای شناختی 1397/1/15

تقلید متقابل و اتیسم - بخش دوم 1396/12/15

تقلید متقابل و اتیسم - بخش نخست 1396/9/12

آموزش مفهوم بزرگ و کوچک 1396/6/8

شناخت اعضای بدن 1396/3/16